Algemene Voorwaarden ICTwijs

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met ICTwijs betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door ICTwijs expliciet van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4 ICTwijs behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2: Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van ICTwijs, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. De genoemde prijzen zijn excl. installatie uren en onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of (type) fouten.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door ICTwijs verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door ICTwijs te verrichten wezenlijk andere prestatie. ICTwijs behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, zoals email zijn bindend

Artikel 4: Prijzen

4.1 De prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen zijn gebaseerd op betaling per bank en binnen de betaling termijn door ICTwijs aangegeven. Prijzen zijn exclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie tenzij anders aangegeven. Uurloon wordt afgerond per kwartier.

4.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is ICTwijs bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,--.

4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.4 ICTwijs werkt op basis van uurloon en ICTwijs behoudt het recht om dit uurloon aan te passen.

Artikel 5: Risico

5.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging ICTwijs of richting leverancier

5.2 ICTwijs is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 ICTwijs behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ICTwijs aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door ICTwijs ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen ICTwijs van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen ICTwijs en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7: Aflevering en reclameren

7.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is ICTwijs voor overschrijding nimmer aansprakelijk

7.2 Reclameren over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan ICTwijs.

7.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten

Artikel 8: Garantie

8.1 ICTwijs verleent ten aanzien van het geleverde fabrieks garantie.

8.2 Onderzoek kosten worden in rekening gebracht.

8.3 Met betrekking tot producten van derden is ICTwijs tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

8.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

8.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van ICTwijs liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt ICTwijs zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

8.6 ICTwijs is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor ICTwijs in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal ICTwijs niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van ICTwijs.

9.2 De klant vrijwaart ICTwijs te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

9.3 De aansprakelijkheid van ICTwijs blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat ICTwijs de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

9.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door ICTwijs ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10: Toepasselijkheid

10.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

10.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen ICTwijs. en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter, met dien verstande ICTwijs. het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 11: Software

11.1 ICTwijs gaat bij installaties er van uit dat u de licentie heeft en is niet verantwoordelijk voor registratie of illegaal geïnstalleerde software.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

12.2 De koper van goederen van ICTwijs in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke ICTwijs in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van ICTwijs, doch ook voor gebruik in het concern waarvan ICTwijs deel uit maakt

Contactinformatie

ICTwijs

Achter 't Holthuis 34

7391 TN Twello

Tel: 06 - 38812310

E-mail: info@ictwijs.nl

Teruggebeld worden?

Indien u teruggebeld wilt worden kunt u hieronder uw telefoonnummer achterlaten. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Offerte & Informatie

Een geheel vrijblijvende offerte of meer informatie aanvragen behoort ook tot de mogelijkheden. Vul hiervoor ons contactformulier in.